การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

Posted by

การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ไดแก การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้ง สํานักงานแหงใหญ การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา

ในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญนั้น แบงได 2 ประเภท คือ 1. แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมอยูในจังหวัดเดียวกัน 2. แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมยายไปตั้งอยูจังหวัดอื่น

การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมอยูในจังหวัดเดียวกันตาม 1.กฎหมายไมไดกําหนดไววาจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น ในการจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญจึงไมตองอางอิงมติที่ประชุม แตหากที่ประชุม ผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหแกไข จะระบุรายละเอียดการประชุมในคําขอจดทะเบียนดวยก็ได การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมยายไปตั้งอยูจังหวัดอื่นตาม 2. กฎหมายกําหนดวาจะตองมีการประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติพิเศษใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2 (สํานักงานของบริษัท) วาจะยายสํานักงานไปตั้งอยูจังหวัดใด ดังนั้น ในการจดทะเบียนบริษัทจะตองอางอิงมติที่ ประชุมผูถือหุน เพื่อขอจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2 (สํานักงานของบริษัท) และ จดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหมอีกรายการหนึ่งดวย

จดทะเบียนบริษัท