การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัดมีหลายกรณี ไดแก การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้ง สํานักงานแหงใหญ การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานสาขา ในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญนั้น แบงได 2 ประเภท คือ 1. แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมอยูในจังหวัดเดียวกัน 2. แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมยายไปตั้งอยูจังหวัดอื่น การแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญโดยที่ตั้งแหงใหมอยูในจังหวัดเดียวกันตาม 1.กฎหมายไมไดกําหนดไววาจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น ในการจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญจึงไมตองอางอิงมติที่ประชุม แตหากที่ประชุม

Continue reading »
1 2 3 4